Informacja katastralna powiatu rybnickiego
Pomoc      Strona starostwa    Strona główna geoportalu
Strona została przygotowana
w technologii firmy GEOBID
w oparciu o program EWMAPA

Warstwy

Granice gmin
Ortofotomapa GUGiK
NMT-cieniowanie
Mapa topograficzna
Numeryczny Model Terenu
OpenStreetMap >Info<
Działki
Granice działek
Numery działek
Klasoużytki
Kontury klasyfikacyjne
Oznaczenia konturów
Użytki gruntowe
Oznaczenia użytków
Adresy
Budynki
Budynki ewidencyjne
Elementy dod. budynków
Sytuacja
Rzeźba
Uzbrojenie
Sieć ciepłownicza
Sieć elektroenergetyczna
Sieć gazowa
Sieć kanalizacyjna
Sieć telekomunikacyjna
Sieć wodociągowa
Sieć niezidentyfikowana
Sieć specjalna
Urządzenia
ZUDP - narady koordynacyjne
Osnowa pozioma
Drogi
Drogi krajowe
Drogi wojewódzkie
Drogi powiatowe
Drogi gminne
Mienie Skarbu Państwa
Mienie Powiatu
Mienie Gminy
Mienie Województwa
Tereny zamknięte
Osuwiska
Tereny zagrożone osuwiskami
Rejony statystyczne
Obwody spisowe

Zmiana kolejności i przezroczystości

Wybierz predefiniowany serwer WMS lub wpisz adres serwisu samodzielnie


Adres serwisu WMS:


Preferowny format pobieranych obrazów:
png     gif     jpeg